The Hubler verwerkt informatie over personen en houdt zich daarbij aan de wet. The Hubler respecteert de privacy van de personen over wie wij informatie ontvangen en behandelen de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 11 januari 2024.

The Hubler verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kan The Hubler uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van haar dienstverlening.

Persoonsgegevens
The Hubler verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 
Doeleinden
The Hubler verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 
Grondslagen
The Hubler verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerkt The Hubler persoonsgegevens, omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen – en ter verbetering – van onze diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van The Hubler persoonsgegevens aan The Hubler verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat The Hubler deze gegevens van u verwerkt.

Voor externe verwerking
The Hubler kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. De gegevens worden slechts verstrekt op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder de The Hubler partners verstaat The Hubler onder meer haar samenwerkingspartners, administratiekantoor, IT-leveranciers, websitebeheerder en de beheerder van het SaaS-platform. Met deze derden heeft NOBCO een verwerkersovereenkomst en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerkt worden ten behoeve van The Hubler en voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer The Hubler aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU
Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen ten behoeve van een goede bedrijfsvoering. The Hubler kan uw persoonsgegevens in sommige gevallen doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland door middel van het gebruik van bijvoorbeeld Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau.

Bewaartermijnen
The Hubler bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. The Hubler zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd.

Cookies
The Hubler gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. The Hubler gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Hubler en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vincent@thehubler.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. The Hubler wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door The Hubler, laat dit dan vooral aan ons weten. Ook wijzen wij u erop dat u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens ook altijd kunt melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht en heeft een klachtenprocedure.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Wij zijn The Hubler. Ons KvK nummer is: 28084956. Dit is ons BTW-identificatienummer: NL002061535B30. Mailen: vincent@thehubler.nl
The Hubler
Hendrik Hosstraat 173
1106 ZM Amsterdam

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. The Hubler behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op de website gepubliceerd.